فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در
بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام
آنها و واحدهای سرمایه گذاری«صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار»ثبت شده نزد سازمان
حداقل70%از کل دارایی های صندوق
سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر10%از کل دارایی های صندوق
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر10%از کل دارایی های صندوق
سهام، حق تقدم سهام و قرارداداختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر30%از کل دارایی های صندوق
سهام وحق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر5%از اوراق منتشره ناشر
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر5%از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
واحدهای سرمایه گذاری«صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر5%از کل دارایی های صندوق و تا سقف30%از تعداد واحدهای صندوق سرمایه
پذیرکه نزد سرمایه گذاران می باشد

گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر5%از کل داراییهای صندوق
گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر15%از کل داراییهای صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباریقابلقبول ﺣﺪاﻛﺜﺮ 20% از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10% کل دارایی های صندوق و 30% کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.
...لایه جدید
...لایه جدید
ک