فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به همراه فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم پذیره نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣)  تحویل رسید واریز به یکی از شعب تا قبل از ساعت 16:00   
رسید پذیره نویسی
٤) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری
٥) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار گواهی سرمایه گذاری عادی
دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

توجه : توجه شرایط ابطال واحدهای صندوق به قرار زیر می­باشد:

١) این صندوق از نوع سهامی بوده و مطلقاً پرداخت سود دوره ای ندارد.

٢) مسئولیت کلیه ضرر و زیان در صورت عدم تکمیل صحیح فرم­های مشخصات به عهدۀ سرمایه ­گذار می باشد.

٣) حداقل زمان سرمایه­ گذاری بدون جریمه ابطال در این صندوق 3 ماه و به شرح ذیل می باشد:

5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4) صدور واحدهای سرمایه­ گذاری به نرخ قیمت صدور یک روز کاری بعد از درخواست صورت می­گیرد. بنابراین قیمت صدوری که امروز ملاحظه می­کنید تخمینی است از قیمت صدور برای شما، مبلغ تتمه صدور حداکثر 2 روز کاری پس از تاییدیۀ صدور به سرمایه­ گذار عوت داده می شود.

6) ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری به شرط ثبت درخواست تا قبل از ساعت 16:00 با NAV روز کاری بعد محاسبه میشود. مبلغ ابطال و تتمه صدور واحدهای سرمایه­ گذاری نهایتاً تا 3 روز کاری پس از احتساب NAV به حساب سرمایه ­گذار واریز خواهد شد.