فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در خصوص تغییر نام صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰در خصوص تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در خصوص تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ در خصوص تغییرات صاحبین امضا تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۱۱۲۱۰(تغییر رکن متولی) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ در خصوص تجزیه واحد صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱۰۳۳۰در خصوص تغییرات صاحبان امضا مجاز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۰در خصوص تغییر واحدهای تحت تملک مدیر سرمایه گذاری صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صورتجلسه مجمه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۷ در خصوص تغییر واحدهای تحت تملک مدیر صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰۱۰۰۶در خصوص تغییر آدرس صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صورتجلسه مجمع سالیانه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰۰۹۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰۰۰۱در خصوص تغییرات صاحبین امضای مجاز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ صورتجلسه مجمع تغییرات صاحبین امضا مورخ ۱۴۰۰۰۷۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ فرمت جدید اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۰در خصوص تغییر واحد تحت تملک مدیر سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۰۸ ساعت ۱۲:۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ ساعت ۱۲.۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار... تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۵.۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجمع عمومی سالیانه مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۸ تغییرات اساس نامه