فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص مجمع صندوق فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و اختصاص تعداد ۹۹ واحد سرمایه گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و اختصاص تعداد ۹۹ واحد سرمایه گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۳ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۳۰۱۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴ اگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و اختصاص تعداد ۹۹ واحد سرمایه گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۵ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق فیروزه موفقیت در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۶-۰۲-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۶-۰۲-۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس(بند ۸-۳ امیدنامه) صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۷ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۰-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۳-۰۲-۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ درخصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
۹ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۱ اگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۲ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۰-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ در خصوص ۱- اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری فعلی صندوق ۲- تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۱-۱۱-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ با موضوع ۱- اختصاص تعداد ۹۹ واحد سرمایه گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری فعلی صندوق ۲- تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۵ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۷ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۴-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۰-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ در خصوص اصلاح وظایف حسابرس صندوق مطابق با مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۰۷-۰۶-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۰-۱۰-۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۰ اعلام تأیید صلاحیت تغییر در ترکیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵ در خصوص اصلاح وظایف حسابرس صندوق مطابق با مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۲ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ در خصوص تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۳ صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲۰۷۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۵ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲ در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۶ پاسخ اعلام موافقت با تغییر در ترکیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۷ صورتجلسه مجمع امیدنامه اي صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰(تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲۹ اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت در خصوص تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳۰ آگهی دعوت به مجمع امید نامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ساعت ۱۲در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۲ نامه دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۲۰۲۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۴ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در خصوص تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۵ صورتجلسه مجمع اساسنامه اي صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ساعت ۱۲:۰۰(تغییر رکن متولی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۳۶ لیست حاضرین مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۱۲۱۰ صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۷ آگهي دعوت به مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت(تغییر رکن متولی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۹۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳۹ صورتجلسه مجمع اساسنامه اي صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۴۰ لیست حاضرین مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۹۳۰صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۱ آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۱۰۹۳۰ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۲ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۴۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۴۴ صورتجلسه مجمع اميدنامه اي صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۴۵ صورتجلسه مجمع اساسنامه اي صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۴۶ لیست حاضرین مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۴۷ لیست حاضرین مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۴۸ آگهي دعوت به مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۴۹ آگهي دعوت به مجمع اميدنامه اي مورخ ۱۴۰۱۰۶۱۲ساعت ۱۲:۳۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۵۰ تصميمات مجمع امیدنامه اي مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۵۱ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۵ صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۵۲ آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۵۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۱۰۳۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۵۴ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۵۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۶ تصميمات مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۷ دعوت به مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۸ تصميمات مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۵۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۶۰ آگهي دعوت به مجمع اساسنامه اي مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۷ صندوق فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۶۱ تصمیمات مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۶۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۶۳ آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۶۴ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰۱۰۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۶۵ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۶۷ صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق فيروزه موفقيت ساعت۱۲ مورخ ۱۴۰۰۰۹۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۹ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ساعت ۱۲:۰۰صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۷۰ تصميمات مجمع امیدنامه ای ساعت ۱۲.۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۷۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع امیدنامه ای روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۷۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۷۳ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۰۰صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۴ آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۵ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰۰۸۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۷۶ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰۰۷۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۷۷ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۷۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰۰۷۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۷۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۸۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اساسنامه ای روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۸۱ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۸۲ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۳ تصميمات مجمع اساسنامه اي مورخ يکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸۴ تصميمات مجمع اميدنامه اي مورخ يکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع امیدنامه ای روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع اسسنامه ای روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۸۷ آگهي دعوت به مجمع اميدنامه اي و اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۸۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۸۹ صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۹۰ دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۹۱ صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۹۲ صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۹۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۹۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۹۵ آگهی دعوت به مجامع اساسنامه ای و امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۹۱۰۰۸ صندوق فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۹۶ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۹۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲با موضوع تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۹۹ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۵.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۰۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با موضوع تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۰۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۰۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۰۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۰۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ با موضوع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۱۰۷ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ ساعت ۱۲.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۰۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ با موضوع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۳.۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۱۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۱۱۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۱۱۵ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۸.۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۱۶ مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق فیروزه موفقیت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۱۷ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۱۸ مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تصویب صورتهای مالی ... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۱۹ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۲۰ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۲۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۲۲ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۲۳ مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۱۲۵ تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۱۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۱۲۷ اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۱۲۸ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۲۹ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۳۰ صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۱۳۱ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۱۳۲ برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۳ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۱۳۴ مجمع تغییر اساسنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۳۵ مجمع تغییر امیدنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۳۶ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۱۳۷ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۱۳۸ صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۳۹ صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۱۴۰ مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۱۴۱ مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۱۴۲ تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۱۴۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ و صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۱۴۴ مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۱۴۵ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ - صورتجلسه دورم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۱۴۶ مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۱۴۷ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۱۴۸ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۱۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۱۵۰ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
۱۵۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
۱۵۲ گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
۱۵۳ مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
۱۵۴ برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۱۵۵ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
۱۵۶ برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۸/۳۰