فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۹۰,۲۸۰ ۳۷.۶۲ ۲,۰۵۶,۸۷۶ ۳۸.۱۱ ۱,۸۳۱,۶۶۷ ۳۶.۶۴ ۱,۷۱۷,۲۹۳ ۳۵.۹۳
سایر سهام ۴۶۸,۹۶۸ ۴۵.۲۰ ۳,۲۱۴,۷۴۹ ۵۹.۵۵ ۳,۰۳۱,۹۷۵ ۶۰.۶۶ ۲,۹۳۵,۱۷۲ ۶۱.۴۲
اوراق مشارکت ۱۱۰,۷۰۱ ۱۰.۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۶۶۲ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۷,۴۷۸ ۳.۶۱ ۷۱,۸۶۴ ۱.۳۳ ۴۲,۳۳۵ ۰.۸۵ ۸۷۳ ۰.۰۲
سایر دارایی‌ها ۲۹,۳۸۶ ۲.۸۳ ۵۴,۲۶۳ ۱.۰۱ ۹۲,۵۳۷ ۱.۸۵ ۱۲۵,۹۳۵ ۲.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد