فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱,۷۱۷,۲۹۳ ۳۵.۹۳ % ۲,۹۳۵,۱۷۲ ۶۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۳ ۰.۰۲ % ۱۲۵,۹۳۵ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱,۷۳۷,۱۵۸ ۳۵.۰۶ % ۲,۹۸۰,۷۱۶ ۶۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۹۳ ۲.۶۹ % ۱۰۳,۷۱۱ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱,۷۳۷,۱۵۸ ۳۵.۰۶ % ۲,۹۸۰,۷۱۶ ۶۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۹۳ ۲.۶۹ % ۱۰۳,۶۶۳ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱,۷۳۷,۱۵۸ ۳۵.۰۶ % ۲,۹۸۰,۷۱۶ ۶۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۷۳ ۲.۶۹ % ۱۰۳,۶۱۵ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱,۷۳۹,۵۸۵ ۳۵.۳۹ % ۳,۰۲۴,۲۵۷ ۶۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۶۸۲ ۱.۴ % ۸۳,۶۱۰ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱,۷۳۵,۳۱۷ ۳۵.۳۹ % ۲,۹۳۶,۴۸۲ ۵۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۶۷۲ ۱.۴ % ۱۶۲,۹۸۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱,۷۱۴,۶۶۰ ۳۵.۳۱ % ۲,۹۸۶,۵۱۲ ۶۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۷۰۳ ۱.۴۶ % ۸۳,۵۳۸ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۷۲۶,۷۳۵ ۳۵.۲۹ % ۲,۹۹۳,۵۲۳ ۶۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۰۰ ۱.۸۳ % ۸۳,۵۰۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۷۴۴,۳۶۴ ۳۵.۱۴ % ۳,۰۲۱,۵۳۴ ۶۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۸۲ ۲.۱ % ۹۳,۸۵۹ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۷۴۴,۳۶۴ ۳۵.۱۴ % ۳,۰۲۱,۵۳۴ ۶۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۷۸ ۲.۱ % ۹۳,۸۲۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %